Δήλωση περί προστασίας, απορρήτου και απαραβίαστου των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων εργασίας (σύμφωνα με τον GDPR)

 

 

Ως μέρος κάθε διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού η TESY Ltd. ( η «Εταιρεία») μαζεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που έχουν σχέση με τους υποψηφίους εργασίας. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να είναι διαφανής ως προς τον τρόπο με τον οποίο μαζεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις για την προστασία των δεδομένων.

Τι πληροφορίες θα μαζεύουμε:

Η TESY Ltd. μαζεύει σύνολο πληροφοριών για σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει:

Η εταιρεία μαζεύει σύνολο πληροφοριών για σας. Αυτό συμπεριλαμβάνει:

·         Το όνομά σας, διεύθυνση και λεπτομέρειες επικοινωνίας, καθώς και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τον αριθμό τηλεφώνου,

·         λεπτομέρειες ως προς την ειδίκευση, ικανότητες, επαγγελματική εμπειρία και έτη εργασίας που έχετε αποκτήσει

·         πληροφορίες για τα δικαιώματά σας για να εργάζεστε στη Βουλγαρία

·         στις εισόδους και στους κοινούς χώρους της TESY Ltd. έχει βίντεο παρακολούθηση με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλών συνθήκων εργασίας για τους υπαλλήλους της εταιρείας και την προστασία των δικών τους έννομων δικαιωμάτων και συμφερόντων καθώς και την εξασφάλιση της απαραίτητης πρόληψης εγκλημάτων. Παντού η βίντεο παρακολούθηση είναι σημειωμένη με πινακίδες πληροφόρησης  σύμφωνα με τους όρους του GDPR.

Η εταιρεία μπορεί να μαζεύει αυτές τις πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι π.χ. τα δεδομένα μπορεί να εμπεριέχονται σε αιτήσεις ανάληψης εργασίας, βιογραφικά σημειώματα ή περιλήψεις που έχουν ληφθεί από δικό σας διαβατήριο ή άλλα έγγραφα περί ταυτότητας ή που έχουν μαζευτεί κατά συνέντευξη ή άλλη μορφή εκτίμησης.

Επίσης μπορούμε να μαζεύουμε προσωπικά δεδομένα για σας από τρίτους, π.χ. από πρώην εργοδότες σε σχέση με συστάσεις εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα ζητηθούν από τρίτους μόνο εφόσον προς εσάς απευθυνθεί πρόταση εργασίας και εμείς εκ μέρος μας θα σας ενημερώνουμε για τις αναληφθείσες αυτές ενέργειες.

Τα δεδομένα θα φυλάσσονται σε διάφορα μέρη καθώς και στην εγγραφή των υποψηφιοτήτων σας, στα συστήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και σε άλλα πληροφοριακά συστήματα (συμπεριλαμβανομένης και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 

Γιατί η TESY Ltd.  επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα;

Πρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αναλάβουμε τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με τη δική σας αίτηση πρωτού προβούμε σε σύναψη σύμβασης με σας. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαζόμαστε τα δικά σας δεδομένα για να συνάπτουμε την ίδια την σύμβαση με σας.

Σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να επεξεργαζόμαστε δεδομένα για να είμαστε σίγουροι ότι τηρούμε δικές μας υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο. Για παράδειγμα δική μας υποχρέωση είναι να ελέγχουμε εάν ο υποψήφιος, πρωτού προσληφθεί, έχει δικαίωμα να εργάζεται στο έδαφος της Βουλγαρίας.

Η εταιρεία έχει νόμιμο συμφέρον να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού και να τηρεί αρχεία της διαδικασίας αυτής. Η επεξεργασία δεδομένων των υποψηφίων εργασίας μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, να εκτιμάμε και επιβεβαιώνουμε την ικανότητα για την εκτέλεση εργασίας του υποψηφίου και να αποφασίσουμε σε ποιόν να προτείνουμε εργασία.

Εάν η δική σας αίτηση εργασίας δεν εγκριθεί η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει δικά σας προσωπικά δεδομένα σε φάκελο σε περίπτωση που στο μέλλον εμφανίζονται δυνατότητες εργασίας για τις οποίες θα ήσασταν κατάλληλος υποψήφιος. Πρωτού προβούμε σε φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων με τέτοιο σκοπό θα ζητήσουμε τη δική σας συγκατάθεση που θα μπορείτε να αποσύρεται οποτεδήποτε.

 

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Οι δικές σας πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται εσωτερικά για τους σκοπούς της διενέργειας της διαδικασίας επιλογής προσωπικού. Αυτό συμπεριλαμβάνει τα μέλη του Τμήματος ανθρώπινων πόρων, τα πρόσωπα επιλογής προσωπικού, τα πρόσωπα που παίρνουν συνέντευξη και που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της επιλογής, τους διευθυντές των τμημάτων με κενές θέσεις και το ΙΤ προσωπικό εάν η πρόσβαση στα δεδομένα είναι απαραίτητη για την άσκηση των δικών τους ρόλων.

Δεν θα συμμεριζόμαστε τα δικά σας δεδομένα με τρίτους εκτός εάν η δική σας αίτηση διορισμού έχει εγκριθεί και σας κάνουμε πρόταση εργασίας. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να συμμεριζόμαστε τα δικά σας δεδομένα με πρώην εργοδότες για να αποκτήσουμε πληροφορίες για σας, καθώς και προς τα πρόσωπα, αρμόδια ως προς τη δική σας προηγούμενη εργατική δραστηριότητα, προκειμένου να κάνουμε τους απαραίτητους προηγουμένους ελέγχους.

 

Πως η TESY Ltd. προστατεύει τα δεδομένα;

Ως προς την ασφάλεια των δικών σας δεδομένων φερόμαστε με ευθύνη. Έχουμε εσωτερικές πολιτικές και μηχανισμούς ελέγχου που λειτουργούν; που να εξασφαλίσουν ότι τα δικά σας δεδομένα δεν θα χαθούν, δεν θα καταστραφούν επεισοδιακά, η χρήση του θα είναι σύμφωνα με τον προορισμό και δεν θα διαδίδονται και ότι άλλα πρόσωπα εκτός των δικών μας υπαλλήλων και συγκεκριμένα κατά σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους δεν θα έχουν πρόσβαση.

 

Για τι χρονικό διάστημα η TESY Ltd.  φυλάει τα στοιχεία;

Εάν η δική σας αίτηση διορισμού δεν έχει εγκριθεί ο οργανισμός θα φυλάει τα δικά σας δεδομένα σε φορέα χαρτιού ή σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο/φάκελο για έξι (6) μήνες μετά το τέλος της αντίστοιχης διαδικασίας επιλογής. Εάν συμφωνήσετε να μας παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φορέα χαρτιού ή σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο/φάκελο θα φυλάγουμε τα δικά σας δεδομένα για ακόμη έξι (6) μήνες για ενδεχόμενες μελλοντικές δυνατότητες διορισμού. Στο τέλος αυτής της περιόδου ή αφού αποσύρεται τη δική σας συγκατάθεση τα δεδομένα σας σβήνονται ή καταστρέφονται. Κατά την υποβολή του δικού σας βιογραφικού σημειώματος θα σας ρωτήσουν εάν δίνεται την συγκατάθεσή σας για τη φύλαξη των δικών σας δεδομένων για όλο το χρονικό διάστημα δωδεκάμηνης διάρκειας προκειμένου να εξεταστεί για άλλη θέση ή όχι.

Εάν η δική σας αίτηση διορισμού έχει εγκριθεί, τα προσωπικά δεδομένα που έχουν μαζευτεί κατά τη διαδικασία επιλογής θα μεταφερθούν στο δικό σας φάκελο εργασίας (σε ηλεκτρονικό φορέα και φορέα χαρτιού) και διατηρημένα για τη διάρκεια της δικής σας εργατικής δραστηριότητας. Για τα χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα φυλάσσονται τα δικά σας δεδομένα, θα λάβετε καινούρια ειδοποίηση.

 

Τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο δεδομένων έχετε σύνολο δικαιωμάτων. Εσείς μπορείτε:

·         να έχετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των δικών σας δεδομένων σε περίπτωση αίτησης

·         να ζητήσετε ο οργανισμός να αλλάξει λανθασμένα δεδομένα ή δεδομένα που δεν έχουν ολοκληρωθεί

·         να απαιτείται ο οργανισμός να σβήσει ή να σταματήσει να επεξεργάζεται τα δικά σας δεδομένα, π.χ. για τα δεδομένα που πια δεν είναι αναγκαία για τους σκοπούς της επεξεργασίας

·         να φέρεται αντίρρηση ως προς την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων όπου η εταιρεία στηρίζεται στο δικό της νόμιμο συμφέρον ως νομική βάση για την επεξεργασία.

 

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο εκ των δικαιωμάτων αυτών παρακαλώ να επικοινωνήσετε με μας στέλνοντας e-mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο dpo@tesy.com.

Εάν νομίζετε ότι η εταιρεία δεν έχει λάβει υπόψη τα δικά σας δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε προς την Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Τι συμβαίνει εάν δεν παραχωρήσετε προσωπικά δεδομένα;

Εσείς δεν είστε υποκείμενο υποχρέωσης που απορρέει από τον νόμο ή συμβατικής υποχρέωσης να παραχωρήσετε δεδομένα στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της επιλογής. Παρόλο εάν δεν παραχωρήσετε τις πληροφορίες εμείς μπορεί να μην είμαστε στη θέση να επεξεργαζόμαστε τη δική σας αίτηση σωστά ή καθόλου.