ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Στις 25 Μαΐου 2018 για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθεται εν ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων (General Data Protection Regulation - “GDPR”). Αυτός εφαρμόζεται άμεσα και στη Βουλγαρία όπως κάθε εθνικός νόμος και περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπευθύνων επεξεργασίας, των εκτελούνταν την επεξεργασία και των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάποιες εκ των λεπτομερειών ρυθμίζονται  συμπληρωματικώς και από τον βουλγαρικό Νόμο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλοι οι χρήστες της www.tesy.com είναι υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχουν διάφορα δικαιώματα με αυτή την σχέση. Η πολιτική αυτή έχει ως σκοπό να πει περισσότερα για τις αρχές της προστασίας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της www.tesy.com, για τις δικές μας ευθύνες ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τα μέτρα που έχουμε αναλάβει προκειμένου να μην επιτρέψουμε τα δεδομένα σας να χρησιμοποιηθούν χωρίς να ξέρετε από ποιόν και με τι σκοπούς ή χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλεται αντιρρήσεις ή να αποσύρεται τη συγκατάθεσή σας ως προς την επεξεργασία τους. Η Πολιτική δεν θα μείνει μία και ίδια κατά όλο το χρονικό διάστημα μέχρις ότου υπάρχει ο ιστότοπός μας, επειδή η ψηφιοποίηση προοδεύει και η ρύθμιση των σχέσεων που έχουν σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξελίσσεται, εμείς θα φροντίζουμε να βελτιώνουμε και να συμμορφώνουμε συνεχώς με τις δικές μας πρακτικές με την εν λόγω εξέλιξη, η οποία με τη σειρά της θα βρει αντανάκλαση στην Πολιτική. Η TESY ακολουθεί με ακρίβεια τις εφαρμοστέες διατάξεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων σε κάθε πράξη επί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνεται από τον ιστότοπο.

 

Η παρούσα Πολιτική περί της εμπιστευτικότητας ισχύει αποκλειστικά για την www.tesy.com όμως όχι για ξεχωριστές ιστοσελίδες και ιστότοπους τρίτων μερών στις οποίες μπορείτε να φθάσετε μέσω διαβίβασης ή με άλλον αναλογικό τρόπο από την www.tesy.com. Στις περιπτώσεις αυτές η TESY δεν έχει έλεγχο πάνω στην επεξεργασία δεδομένων από τρίτα μέρη και δεν μπορεί να εγγυάται την προστασία και το απαριάβιστο των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Η παρούσα Πολιτική έχει εγκριθεί από τον Διαχειριστή της TESY Ltd. στις 25/05/2018 και ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την www.tesy.com.

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την TESY για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως προς ασάφειες που έχουν σχέση με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας στο dpo@tesy.com.

 

 

Όροι-Κλειδί

 

 «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» - αυτό είναι κάθε πληροφορία που αφορά εσάς - τον επισκέπτη/τον χρήστη του δικού μας ιστοτόπου ή της λογισμικής εφαρμογής και η οποία μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλη πληροφορία μπορεί να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε τη δική σας ταυτότητα ή να συνδέσουμε τη δική σας συμπεριφορά ως χρήστη με ακριβώς συγκεκριμένη συσκευή από την οποία έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

 

 

 «Υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» - αυτό είστε εσείς, ο χρήστης της www.tesy.com.

 

«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» - αυτό είναι η κάθε πράξη που κάνουμε ή μπορούμε να κάνουμε με τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και όχι μόνο η δική τους συλλογή, ανάλυση, αποθήκευσή, καταστροφή κλπ.

 

 «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» - Η TESY Ltd. (TESY), εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εδρεύουσα και με διεύθυνση της διαχείρισης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, πόλη Σούμεν, λεωφ. Μάνταρα αρ. 48, καταχωρισμένη στο Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσίας Μητρώου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με Ενιαίο Κωδικό Αναγνώρισης 040029337, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του τομέα www.tesy.com. Εμείς καθορίζουμε τον σκοπό της επεξεργασίας των δικών σας δεδομένων, με μία εκ των προβλεπόμενων από τον νόμο βάσεων για αυτό, σε βασικές γραμμές εμείς καθορίζουμε και τα μέσα με τα οποία γίνεται αυτή η επεξεργασία - π.χ. τεχνική υποδομή και εφαρμογές με τις οποίες πραγματοποιείται η επεξεργασία.

 - «Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» - αυτό είναι τρίτο πρόσωπο, το οποίο επεξεργάζεται δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ύστερα από δική μας ανάθεση, κατά το οποίο η TESY έχει καθορίσει με ακρίβεια τον σκοπό της επεξεργασίας, τα μέσα, με τα οποία γίνεται αυτή και έχει ελέγξει εάν το πρόσωπο ανταποκρίνεται στους όρους του GDPR. Τέτοιος εκτέλων την επεξεργασία μπορεί να είναι π.χ. υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για εκστρατεία μάρκετινγκ της TESY σε κοινωνικό δίκτυο και δημιουργεί αναφορές για το δικό της πρόοδο.

« τα Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στους καταλόγους του φυλλομετρήτη που χρησιμοποιείται από τον χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν τους χρήστες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους ιστοτόπους και να κάνουν ορισμένες λειτουργικότητες προσβάσιμες. Τα cookies έχουν ουσιαστικό ρόλο για τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της χρησιμότητας των ιστοτόπων λόγω του οποίου εάν διαγραφθούν ή μπλοκαριστούν, κάποιοι ιστότοποι ή ορισμένες δικές τους λειτουργικότητες μπορεί να μείνουν απρόσιτες για τους χρήστες.

 «Υπηρεσίες της κοινωνίας πληροφοριών» - είναι υπηρεσίες που συνήθως παραχωρούνται έναντι πληρωμής και από απόσταση μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Ο παραλήπτης τέτοιας υπηρεσίας πρέπει να την έχει ζητήσει ρητώς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι επίσης τέτοιο είδος υπηρεσία.

 

Ασφάλεια και Προστασία των δεδομένων

Η TESY Ltd. αναλαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δικών σας δεδομένων στο www.tesy.com από κάθε παράνομη ενέργεια, καθώς και απώλεια και πρόσβαση άνευ άδειας. Με σκοπό την εγγύηση υψηλής ασφάλειας τα μέτρα αναλαμβάνονται σε δύο στάδια - στο στάδιο της σχεδίασης ξεχωριστών τομέων του ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται καθώς και στο στάδιο του προτερότιμου όταν εσείς ως χρήστης συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας/ κάνετε εγγραφή για την παραλαβή δελτίου πληροφοριών ή με άλλο αναλογικό τρόπο. Τα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό της πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ακολούθηση των κανόνων με ακρίβεια στην εσωτερική πολιτική, κατάλληλη εκπαίδευση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τήρηση των καλών πρακτικών, κατευθύνσεις και οδηγίες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Όλα τα μέτρα υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και περιοδικά ενημερώνονται. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα σας ενημερώσουμε χωρίς αχρείαστη καθυστέρηση σε κατάλληλη προθεσμία έφοσον λάβουμε γνώση εάν  υπάρχει πιθανότητα η παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικά σας δικαιώματα και ελευθερίες.

Ενέργειες επί της επεξεργασίας των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επεξεργάζονται από την TESY σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων. Όταν επικοινωνείτε με μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συμπληρώνετε το έντυπο/την φόρμα επικοινωνίας στο δικό μας ιστότοπο, εσείς δεσμεύεστε τα δεδομένα που παραχωρείτε να είναι ακριβή, σωστά και επίκαιρα. Μέσω www.tesy.com η TESY συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους:

Φόρμα επικοινωνίας
Εγγραφή για δελτίο πληροφοριών
Φόρμα για επιχειρηματικό εταίρο (Partner log in)
Cookies/άλλοι ανάλογοι τρόποι.
 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο στη δική σας συσκευή τερματικού σημείου να ανεβάζονται cookies που επιτρέπουν οι δικές σας ενέργειες ή προτιμήσεις να «αποθηκευτούν» για ορισμένο χρόνο. Για περισσότερες πληροφορείς δείτε παρακαλώ τη δική μας Πολιτική περί της χρήσης και της διαχείρισης των cookies.

Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Από τον ιστότοπο συλλέγονται τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Οι δικοί μας σκοποί
Όνομα Μας χρειάζεται να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας και να ξέρουμε πώς να απευθυνόμαστε σε σας
Επαφή με σας
Παραχώρηση υπηρεσίας που έχει ζητηθεί/απάντηση στα ερωτήματά σας
Προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Τηλέφωνο/Φαξ/Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Επαφή με σας
Παραχώρηση υπηρεσίας που έχει ζητηθεί/απάντηση στα ερωτήματά σας
Προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Δεδομένα που έχουν σχέση με την συμπεριφορά
των χρηστών του ιστοτόπου
Βελτίωση των υπηρεσιών και κατανόηση των ενδιαφερόντων και τη συμπεριφορά σας ως χρήστες για να μπορούμε να απαντήσουμε στις δικές σας προτιμήσεις
Προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Προθεσμία αποθήκευσης και καταστροφής

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για προθεσμίες που χρειάζονται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Η TESY Ltd. αναλαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την καταστροφή των δεδομένων που δεν χρειάζονται πια, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όταν συντρέχει νομική βάση να τις επεξεργάζομαι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν έχετε ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με τα δικαιώματά σας που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω, ή για σκοπό που είναι ανάρμοστο με τον αρχικό σκοπό για την επεξεργασία για το οποίο θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Νομιμότητα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται με τις βάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων, όπως ακολουθεί:

Στις περιπτώσεις όταν συμπληρώνεται τη Φόρμα επικοινωνίας - επεξεργάζομαι τα δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη δική σας συγκατάθεση και για τους σκοπούς να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο σας αίτημα (π.χ. πληροφορίες για τα μοντέλα των συσκευών, τις λειτουργικότητες, ερωτήσεις που έχουν σχέση με την αγορά δικών μας συσκευών και σέρβις, θετικές κρίσεις και κριτικές κτλ.)

Στις περιπτώσεις όταν συμπληρώνεται τη Φόρμα για επιχειρηματικό εταίρο (Partner log in) - θα επεξεργάζομαι τα δικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της παραχώρησης της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί - εσείς θα έχετε εύκολη πρόσβαση σε και δυνατότητα κατεβάσματος αρχείων με επιχειρηματολογία σέρβις (εκρηκτικά σχέδια, καταλόγους με εξαρτήματα, δικές τους τιμές και φωτογραφίες, ηλεκτρικά σχήματα, οδηγίες χρήσης).

Σε περίπτωση που εισάγεται το δικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για Εγγραφή για δελτίο πληροφοριών εμείς θα θεωρούμε αυτή την ενέργεια ως πράξη έγκρισης με την οποία εσείς εκφράζεται τη δική σας συγκεκριμένη, ενήμερη και κατηγορηματική δήλωση που έχει δοθεί ελευθέρα για συγκατάθεση να επεξεργάζομαι τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της παραλαβής του δελτίου πληροφοριών για τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες.

Οποτεδήποτε μπορείτε να αποσύρεται τη δική σας συγκατάθεση, μετά το οποίο η TESY δεν θα σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό εκτός εάν δε ξαναδηλώσετε ρητά τη δική σας συγκατάθεση για αυτό, εισάγοντας ξανά το δικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη φόρμα. Μπορείτε να αποσύρεται τη δική σας συγκατάθεση ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχετε λάβει με το ενημερωτικό υλικό ή σε dpo@tesy.com.

Εάν δεν είστε σίγουροι με τι βάση επεξεργάζομαι δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πάντα μπορείτε να μας ρωτήσετε ως προς αυτό καθώς και για τον ακριβό τρόπο με τον οποίον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας.

Επεξεργασία με βάση νόμιμο συμφέρον της TESY ή τρίτου προσώπου και υποβολή αντίρρηση για τέτοια επεξεργασία

Η TESY επεξεργάζεται τα δικά σας δεδομένα με βάση την συγκατάθεση και για τους σκοπούς της εκτέλεσης της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει μέσω των λειτουργικοτήτων της www.tesy.com. Όταν η συγκατάθεσή σας δεν έχει ζητηθεί και έχει δοθεί για τους σκοπούς συγκεκριμένης επεξεργασίας ή αυτή δεν είναι άμεση απαραίτητη για την εκτέλεση της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, εμείς το πιο πιθανόν έχουμε ως βάση δικό μας νόμιμο συμφέρον ή νόμιμο συμφέρον τρίτου προσώπου που έχουμε κρίνει ότι δεν θα βλάψει ή δεν θα προσβάλλει ασήμαντα το δικό σας δικαίωμα απαραβίαστου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοια εκτίμηση πάντα θα αποδεικνύεται με ντοκουμέντα από μας και θα ακολουθεί ορισμένα κριτήρια και αιτιολογία. Εσείς έχετε δικαίωμα να λάβετε γνώση των βασικών στιγμών αυτής κατά ζήτηση, καθώς και να υποβάλλετε αντίρρηση ότι ενόψει των χαρακτηριστικών της δικής σας συγκεκριμένης κατάστασης η αντίστοιχη επεξεργασία αφορά το δικό σας δικαίωμα απαραβίαστου ή/και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με πιο ουσιαστικό από τον προβλεπόμενο στην αιτιολογία τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές εμείς πρέπει να εξετάσουμε τη δική σας αντίρρηση και να εκφράσουμε αιτιολογημένη άποψη επί της δικής της έγκρισης ή απόρριψης εντός 10 εργάσιμων ημερών. Με την αντίρρηση αυτής της επεξεργασίας εσείς μπορείτε να ασκήσετε και το δικαίωμα σας αντίρρησης πιο πάνω. Η αντίρρηση μπορεί να απευθυνθεί σε μας στο dpo@tesy.com.

Κοινολόγηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Η TESY δεν θα κοινολογήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη εκτός των περιπτώσεων όταν αυτό επιβάλλεται να προστατευτούν δικά σας συμφέροντα ή άλλου φυσικού προσώπου που είναι σημαντικά για τη ζωή ή είναι για τους σκοπούς της τήρησης νομικής υποχρέωσης η οποία εφαρμόζεται ως προς την TESY ως Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η TESY δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί μέσω της www.tesy.com σε τρίτο κράτος ή σε διεθνή οργάνωση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τα δικά σας δικαιώματα

Ως υποκείμενο δεδομένων και χρήστης της www.tesy.com εσείς έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. δικαίωμα πληροφοριών

Εκτός των προαναφερθέντων πληροφοριών πρέπει να έχετε υπόψη ότι δεν είστε υποκείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων όμως κάνουμε προφίλ για τους σκοπούς της εκτίμησης της φερεγγυότητας. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία στον τομέα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, εμείς δε υποχρεώνουμε να απαντήσουμε σε κάθε δικό σας αίτημα εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και χωρίς οφειλόμενο τέλος. Εάν συντρέχουν πραγματικές ή τεχνικές δυσκολίες για έγκαιρη εκπλήρωση τέτοιων αιτημάτων η προθεσμία της εκπλήρωσης μπορεί να παραταθεί με ακόμη 2 μήνες για το οποίο θα ενημερωθείτε έως έναν μήνα από την παραλαβή του δικού σας αιτήματος.

β. Δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση εάν και τι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σας επεξεργάζονται καθώς και πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Κάθε πληροφορία, επικοινωνία και ενέργεια επί και σε σχέση με τα δικά σας δικαιώματα εκτελούνται και παραχωρούνται δωρεάν. Όταν τα αιτήματα χρήστη είναι φανερώς χωρίς βάση ή υπερβολικά, ειδικότερα λόγω της δικής τους επανάληψης η TESY μπορεί να επιβάλλει λογικό τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παραχώρηση των πληροφοριών ή την επικοινωνία ή την ανάληψη των ζητούμενων ενεργειών.

γ. Δικαίωμα διορθώσεων

Εάν επεξεργάζομαι ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα από σας, εσείς μπορείτε να ζητήσετε τη δική τους διόρθωση ή τη δική τους συμπλήρωση οποτεδήποτε.

δ. Δικαίωμα διαγραφής

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στις ακόλουθε περιπτώσεις:

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν χρειάζονται πια για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή έχουν επεξεργαστεί με άλλον τρόπο.
αποσύρεται τη δική σας συγκατάθεση, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
θεωρείτε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν επεξεργαστεί παράνομα.

Να έχετε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι λόγοι που να ματαιώσουν την άμεση διαγραφή των δικών σας δεδομένων όπως π.χ. υποχρεώσεις αποθήκευσης που έχουν ρυθμιστεί από τον νόμο, διαδικασίες που εκκρεμούν, διαπίστωση, άσκηση ή προστασία δικαστικών  αγωγών κτλ. 

ε. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας εάν,

Προσβάλλεται την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για προθεσμία που μας επιτρέπει να ελέγχουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η επεξεργασία είναι παράνομη, όμως δε θέλετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να διαγραφθούν, όμως αντί αυτού απαιτείται περιορισμό της χρήσης τους.
Εμείς δεν χρειάζομαι πια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, όμως εσείς τα απαιτείται για την διαπίστωση, την άσκηση ή την προστασία νομικών απαιτήσεων.
Έχετε υποβάλλει αντίρρηση κατά την επεξεργασία των δεδομένων, περιμένοντας έλεγχο εάν οι νομικές βάσεις της TESY για την επεξεργασία των δεδομένων έχουν πλεονέκτημα σε σχέση με τα δικά σας συμφέροντα.

Εάν έχει ζητηθεί περιορισμό της επεξεργασίας εμείς θα σας ενημερώσουμε πριν την ανάκληση του περιορισμού της επεξεργασίας.

ζ. Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα που έχετε παραχωρήσει σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιημένο και αναγνώσιμο από μηχανές μορφότυπο όταν έχουν εκπληρωθεί ταυτόχρονα οι δύο όροι:

Η επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί ή σε συμβατική βάση και
Η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο.

η. Δικαίωμα αντίρρησης

Εσείς έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε και με βάσεις που έχουν σχέση με τη δική σας συγκεκριμένη κατάσταση να υποβάλλετε αντίρρηση κατά της επεξεργασίας των δικών σας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βασίζεται σε νόμιμο συμφέρον ή χρειάζεται για την εκτέλεση καθήκοντος κοινωνικού συμφέροντος ή την άσκηση επισήμων εξουσιών σε περίπτωση που τέτοιες έχουν παραχωρηθεί στην TESY, καθώς και δημιουργία προφίλ που βασίζεται σε αυτές τις βάσεις.

Όταν έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ εσείς έχετε δικαίωμα οποτεδήποτε να υποβάλλεται αντίρρηση κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να αναφέρεται λόγους.

θ. Δικαίωμα καταγγελίας

Εάν νομίζεται ότι έχουμε παραβιάσει εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επεξεργασία των δικών σας δεδομένων και ως αποτέλεσμα έχουμε προσβάλλει τα δικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βεβαίως έχετε επίσης δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Στη Βουλγαρία αυτή είναι η Επιτροπή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Επίλυση διαφορών και εφαρμοστέο δίκαιο

Σε περίπτωση διαφορών το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, το αρμόδιο δικαστήριο δε είναι το αντίστοιχο δικαστήριο στην πόλη Σόφια.

Κάθε διαφορά μεταξύ της TESY και των χρηστών της www.tesy.com εξαιτίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση νομικής διαφοράς που είναι λίγο δυνατόν αυτή πρέπει να απευθυνθεί στην Επιτροπή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άμεσα στο αρμόδιο δικαστήριο στην πόλη Σόφια.

Ενημέρωση

Η πολιτική περί της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθεται εν ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή η οποία μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις εν συνέχεια. Η ενημερωμένη πολιτική τίθεται εν ισχύ την ημέρα της δημοσίευσης της στην www.tesy.com. Εάν επισκεφθείτε την www.tesy.com μετά την τροποποίηση της Πολιτικής θα δεσμευθείτε με την καινούρια Πολιτική περί εμπιστευτικότητας.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες καθώς και σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με μας σε dpo@tesy.com